Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Moje projekty pilotażowe w PE na lata 2020-2024 to aż 180 mln złotych !

W latach 2020-2024 byłem autorem łącznie 13 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych i pozyskałem w sumie ponad 40,5 mln euro (2024-5 mln euro, 2023-10,5 mln euro, 2022-6,5 mln, 2021-7,5 mln , 2020- 11 mln) 

  

Kina w lokalnych społecznościach: przetestowanie nowych możliwości kin, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej publiczności, poprzez poprawienie infrastruktury kinowej, zwiększenie publiczności czy stworzenie innowacyjnych miejsc kulturalnych. 

Music Moves Europe: rozwiązanie głównych problemów europejskiego sektora muzycznego w kontekście cyfryzacji, zmian modeli biznesowych oraz konsumpcji muzyki.  

Wymiana i mobilność w sporcie: umożliwienie personelowi sportowemu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności poprzez naukę w obcym kraju (w UE i poza nią). 

Sport jako narzędzie integracji społecznej: określenia najlepszych praktyk w Europie i modelowania programów w państwach trzecich, koncentrujących się na integracji uchodźców poprzez piłkę nożną oraz utworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk 

Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją: wykorzystanie sportów masowych w zapobieganiu i zwalczaniu radykalizacji młodzieży 

Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury: fundusze na realizację innowacyjnych programów i wdrożenie nowej małej infrastruktury sportowej.  

Walka z pornografią dziecięca w Internecie: szybkie usuwanie materiałów z pornografią dziecięcą w Internecie poprzez zwiększenie współpracy, szkolenia, rozwój technologiczny i wymianę informacji między przemysłem, organizacjami pozarządowymi i władzami państw członkowskich. 

Writing European: wsparcie szybkiego ożywienia sektora audiowizualnego poprzez wspieranie procesu twórczego, a w szczególności pisania i tworzenia europejskich seriali telewizyjnych 

Sport dla ludzi i planety: nowe podejście do zrównoważonego rozwoju poprzez sport w Europie, aby uświadomić obywatelom, w jaki sposób mogą przyczynić się do spójności społecznej i ochrony środowiska. 

Wsparcie dla sektora gier komputerowych: rosnąca potęga gospodarczą i kulturalna, które ma ogromny wpływ na młode pokolenie, wparcie dla tworzenia gier wideo o ich stosowania. 

“Sport supports”- doraźne programy wsparcia w sporcie dla młodzieży: celem tego projektu pilotażowego jest stworzenie sportowych programów doraźnych kontekście kryzysu humanitarnego, takiego jak wojna w Ukrainie, w celu ułatwienia przezwyciężenia traumy, adaptacji do nowych środowisk i tworzenia więzi z tymczasowymi społecznościami goszczącymi.  Ten projekt pilotażowy będzie koncentrował się na zachęcaniu dzieci i młodzieży do integracji ze społecznością poprzez uczestnictwo w sesjach sportowych. 

“Utworzenie Europejskiego Centrum Dziedzictwa w celu wspierania działań po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego”: podtrzymanie dziedzictwa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 poprzez utworzenie “European Heritage Hub”. Jest to autonomiczna platforma rzecznictwa i wiedzy, która ma rozwijać synergię między jak najszerszym gronem podmiotów zajmujących się dziedzictwem kulturowym, oraz programami i instrumentami finansowania na wszystkich szczeblach zarządzania w tej dziedzinie. 

“Unia Europejska – centrum wolności mediów”: promowanie pluralizmu mediów w krajach dotkniętych kryzysem, również w czasie, gdy dziennikarze i media pracują na emigracji. Szerszym celem jest pomoc tym krajom w ich demokratycznych aspiracjach, w których niezależne media odgrywają kluczową rolę. Celem jest stworzenie odpowiednich ośrodków wsparcia dla niezależnych mediów i dziennikarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy przenieśli się i pracują z państw członkowskich U, tak by mogli kontynuować swoją pracę.