Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Pytania pisemne złożone do Komisji Europejskiej (2019-2024)

27.04.2020 Zastosowanie Europejskiego Funduszu Solidarności na odbudowę skutków pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002516_PL.html

– Po pożarze który pochłonął ponad 6 tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, pytałem Komisje Europejską w jakiej formie i w jakim zakresie Komisja mogłaby udzielić pomocy w procesie odbudowy zniszczonych obszarów parku?

– Komisja Europejska poinformowała o możliwości skorzystania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) który mógłby być wykorzystany do sfinansowania naprawy szkód. Wniosek o pomoc z funduszy powinien zostać złożony przez ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości.

27.05.2020 Rozporządzenie o wspólnych zasadach przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty – konieczność dokonania nowej oceny

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-003212_PL.html

– Zaraz po wybuchu pandemii COVID-19 jednym z sektorów gospodarki który odczuł najbardziej jej skutki był sektor lotniczy. Pytałem wówczas Komisję Europejską o ramy czasowe do oceny skutków, potrzebnej do ewentualnego przedłużenia odstępstw na start i lądowania na lotniskach wspólnoty. Następnie, pytałem Komisje Europejską o ocenę sytuacji sektora lotniczego tak aby podejmować należyte decyzję podczas prac nad rozporządzeniem 95/93.

– W swojej pierwszej odpowiedzi, KE zobowiązała się przedstawić wnioski dotyczące sektora lotnictwa do dnia 15 września 2020r.

27.08.2020 Stanowisko KE dotyczące działań rządu polskiego ws. inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, która jest realizowana na obszarze sieci Natura 2000

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004675_PL.html

– Pytałem o zasadność przekopu Mierzei Wiślanej oraz o to czy Polska przedłożyła do zaopiniowania przez KE raport o oddziaływaniu inwestycji kanału przez Mierzeję Wiślaną na siedliska lub gatunki priorytetowe zgodnie z art. 6 ust. 3 i dyrektywy siedliskowej?

– Zostałem poinformowany, że Polskie władze dwukrotnie – w 2013 r. i 2015 r. – zwracały się do Komisji o wydanie opinii na podstawie art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, a następnie wycofywały swoje wnioski. Ówczesne władze Polski przekazały Komisji dokumentację dotyczącą przedsięwzięcia, w tym ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz decyzję środowiskową wydaną na podstawie dyrektywy siedliskowej i dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

17.02.2021 Bezpośrednie dofinansowanie obszarów związanych z naturą oraz rozwoju turystyki lokalnej

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-000952_PL.html

– Rok po wybuchu pandemii COVID-19 pytałem Komisje Europejską o bezpośrednie środki finansowe, mogące pomóc w odbudowie sektora turystyki na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu.

– Komisja Europejska poinformowała mnie wówczas o możliwości korzystania z programu działań UE na rzecz środowiska i Klimatu (LIFE) na lata 2021-2027. Informacje na temat programu LIFE dostępne są na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która jest obecnie odpowiedzialna za wdrażanie tego programu.

30.03.2023 Zamknięcie punktów odprawy na granicy polsko-białoruskiej w Bobrownikach i Kuźnicy

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-001089_PL.html

– Zaniepokojony sytuacją polskich przygranicznych przedsiębiorców, zwróciłem się do Komisji Europejskiej o zbadanie wypływu zamknięcia punktów odprawy granicznej na dziedziny gospodarki inne niż turystyka.

– Niestety pomoc finansowa dla przedsiębiorców z Bobrownik i Kuźnicy podlegała programom pomocy państwa. Wówczas jedynie sektor turystyczny zaliczany był do programów pomocowych.

29.08.2023 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-002466_PL.html

– Po konsultacji z interesariuszami sektora samochodowych instalacji gazowych, w kontekście projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, pytałem Komisję Europejską czy w swojej ocenie projektu rozporządzenia brała pod uwagę społeczny wymiar projektu i czy analizowała kwestię równouprawnienia podmiotów UE (na polskie podmioty ustawodawca narzucił dodatkowe koszty i obowiązki, które nie były zawarte w dyrektywie, w związku z czym są one mniej konkurencyjne w porównaniu do innych krajów UE)?

– Komisja Europejska oceniając zgłoszony projekt, uwzględniła prawo UE i dokumenty przedłożone przez władze polskie za pośrednictwem systemu informacji o przepisach technicznych (TRIS). W ocenie skutków przedłożonej przez władze polskie nie zwrócono uwagi na żadne poważne negatywne skutki społeczne, ale wskazano, że zgłoszony projekt był przedmiotem szerokich konsultacji krajowych.

11.01.2024 Dostępność zrównoważonych paliw lotniczych i ewentualne rozwiązania oparte na systemie „book and claim”

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2024-000089_PL.html

W kontekście wdrażania jednego z dossier pakietu Fit For 55, mianowicie „Re Fuel Aviation”, który ustala minimalne obowiązki dla wszystkich dostawców paliw w celu stopniowego zwiększania udziału zaawansowanych biopaliw oraz syntetycznych paliw lotniczych (znanych również jako e-paliwa lub odnawialne paliwa pochodzenia niebiologicznego) w dostarczanym paliwie dla operatorów na lotniskach UE, zgodnie z harmonogramem. Jednym z rozwiązań, które mogą pozwolić na spełnienie wymogów ustalonych w rozporządzeniu jest praktyka „book and claim”. O ewentualny projekt aktu „book and claim” pytałem Komisję Europejską.

– Z odpowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że jest spokojna o dostawy syntetycznych paliw lotniczych oraz że wprowadziła środki wspierające rozwój rynku zrównoważonych paliw lotniczych, takie jak sojusz przemysłowy na rzecz łańcucha wartości paliw odnawialnych i niskoemisyjnych oraz akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Na chwile obecną, akt dotyczący „book and claim” nie jest przewidziany w pracach Komisji Europejskiej.

26.03.2024 Stanowisko Komisji Europejskiej na temat ochrony europejskiego modelu sportu i konkurencyjności europejskiej piłki nożnej

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000924_PL.html

– Europejska piłka nożna jest przykładem europejskiego sukcesu. Podstawą tego sukcesu jest europejski model sportu, który wymaga poszanowania takich kluczowych wartości i zasad jak solidarność, otwartość i osiągnięcia sportowe w środowisku piłkarskim od poziomu lokalnego do elitarnego.

Zgodnie z zaleceniami politycznymi zawartymi w sprawozdaniu Parlamentu z 2021 r. w sprawie polityki UE w dziedzinie sportu istnieje ogromne wsparcie instytucjonalne na rzecz ochrony europejskiego modelu sportu i konkurencyjności europejskiej piłki nożnej. Unijni ministrowie sportu zwrócili się niedawno do Komisji o „rozwinięcie rezolucji Rady z 2021 r. w sprawie europejskiego modelu sportu pod względem ochrony otwartości rozgrywek, osiągnięć sportowych, uczciwości, solidarności i wartości w sporcie.